TR
EN

AKARETLER TURİZM YATIRIMLARI A.Ş.
KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Akaretler Turizm Yatırımları A.Ş. (“Şirket”) tarafından aşağıdaki açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin Şirket tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere www.bilgiliholding.com adresinde Bilgili Holding Grubu Kişisel Verilerin Korunması, İşlenmesi, Saklanması ve İmhası Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

a) Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçla İşlenebileceği

Toplanan kişisel verileriniz veya özel nitelikte kişisel verileriniz; ziyaretiniz, iş ilişkisi, satış/kiralama faaliyetleri, pazarlama faaliyetleri, yapılan etkinlikler kapsamında, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, Şirket içinde ve özellikle Şirketin sahibi bulunduğu ve/veya işlettiği yerlerde gerekli operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi, Şirket'in tüm projelerinde ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, Şirketimizin ve Şirketimizin ilişki içerisinde olan ilgili kişilerin ve şirketlerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi, Şirketimizin tarafından yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla, Kanun’un 5. ve/veya 6. Maddesinde belirtilen şartlar dahilinde ve/veya veri sahibinin açık rızasının gerekmesi halinde açık rızasına dayalı işlenebilecektir.

b) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıdaki belirtilen amacın gerçekleştirilmesi kapsamında, kanunen yetkili kamu kurumlarına, grup şirketlerine (Bilgili Holding Grubu bünyesinde bulunan şirketlerin güncel listesine www.bilgiliholding.com’dan ulaşabilirsiniz.) Şirketin işbirliği içerisinde olduğu yurtiçi/yurtdışı şirketlere, Kanun’un 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları, işburada yazan amaçlar, ve “ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketin meşru menfaati için zorunlu olma” ve Şirketin hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi” amaçları çerçevesinde veya veri sahibinin açık rızasının gerekmesi halinde açık rızasına dayalı aktarılabilecektir.

c) Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Şirket tarafından fiziki ve elektronik yöntemler ile Kanun’un 5. ve/veya 6. Maddesinde belirtilen şartlar dahilinde ve/veya veri sahibinin açık rızasının gerekmesi halinde açık rızasına dayalı olarak toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz, bu metnin a ve b maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilecek ve aktarılabilecektir.

d) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. Maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacının ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme

Yukarıdaki sağlanan haklarınıza yönelik başvuruların https://www.akaretler.com.tr‘den ulaşabileceğiniz Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirket’e iletebilirsiniz. Talebinizin Şirket’e ulaşmasından itibaren en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Başvuru Formu AKARETLER TURİZM SOSYAL MEDYA AYDINLATMA METNİ